Bestemmelser

1.1.   Nedenstående bestemmelser gælder som vedtægter for en afdeling under Brabrand Idrætsforening, med mindre den pågældende afdeling på en dertil indkaldt generalforsamling med 2/3 flertal blandt de repræsenterede medlemmer af afdelingen vedtager et sæt særlige vedtægter for afdelingen.

1.2.   En afdelings eventuelle særlige vedtægter skal respektere de bestemmelser i nærværende vedtægter, som angiver, at de ikke kan fraviges.

 1. STRUKTUR:

2.1.   En afdeling kan udskille en eller flere af sine aktiviteter til drift i selskabsform organisere sig helt eller delvist som aktie- eller anpartsselskab. En beslutning herom skal godkendes af foreningens repræsentantskab.

2.2.   En afdeling kan indgå samarbejdsaftale med et selskab, der organiserer et eller flere hold el. lign. i afdelingen, og der kan også indgås samarbejdsaftale indenfor samme idrætsgren med andre idrætsforeninger.

2.3.    Beslutningen om at indgå en samarbejdsaftale skal træffes af afdelingens generalforsamling, og forretningsudvalget skal underrettes herom inden en uge efter generalforsamlingens af-
holdelse. Forretningsudvalget kan fastsætte vilkår om tilhørs-
forhold til Brabrand Idrætsforening og betaling af kontingent, forsikringsdækning el. lign. og om, at offentlige tilskud ikke må anvendes helt eller delvist til aflønning af spillere, trænere m.v.

2.4.   En afdeling kan tilslutte sig/udmelde sig af de respektive spe-
cialforbund med samtidig underretning til forretningsudvalget.

 1. MEDLEMMER:

3.1.   Enhver der vil opfylde foreningens formål kan optages som  medlem af en afdeling.

3.2.   Bestyrelsen for en afdeling kan med eksklusionsudvalgets god-
kendelse nægte en person medlemskab, såfremt optagelse i afdelingen vil stride mod foreningens formål og vedtægter.

3.3.   Kontingentrestance til en afdeling kan bemyndige en anden afdelingsbestyrelse til at nægte optagelse.

3.4.   Afdelingen kan udstede et medlemsbevis med angivelse af indmeldelsesdato til medlemmet. Medlemsbeviset skal indeholde en henvisning til foreningens og afdelingens vedtægter, der på forlangende skal udleveres til medlemmet.

3.5.   En afdeling kan nedlægge forbud mod, at et medlem deltager i konkurrencer for andre klubber eller idrætsforeninger.

3.6.   En afdeling kan endvidere beslutte, at et nyt medlem ikke kan optages i afdelingen, før vedkommendes forpligtelser i forhold til en anden idrætsforening er ophørt.

 1. INDMELDELSE: 

4.1.   Anmodning om optagelse som medlem indgives til afdelingen på en særlig blanket, hvor ansøgeren skriver under på at ville overholde foreningens og afdelingens vedtægter og forpligter sig til at betale kontingent. Er ansøger under 18 år, skal blanketten tillige underskrives af ansøgerens værge.

4.2.   Et aktivt medlem har ret til efter de af afdelingen fastsatte retningslinier at deltage i øvelser og konkurrencer, som arrangeres af den eller de afdelinger medlemmet er tilmeldt, og hvortil der er betalt kontingent.

 1. PASSIVE MEDLEMMER: 

5.1.    Et passivt medlem støtter ved sit medlemskab den afdeling, som vedkommende er medlem er. Der erhverves ikke ret til at deltage i øvelser og konkurrencer.

5.2.    Passivt kontingent fastsættes af den pågældende afdeling og opkræves af denne.

5.3.   Et passivt medlem har kun stemmeret på afdelingens general-
forsamling, hvis vedkommende har været medlem af afdelingen i mindst 10 år, før overgangen til passivt medlem. Et passivt medlem har dog altid taleret på generalforsamlingen.

 1. KONTINGENT:

6.1.   Medlemskontingentet består af et bidrag til uddannelsesfonden, et grundkontingent til foreningen og et afdelingskontingent.

6.2.   Afdelingskontingentet fastsættes af den enkelte afdeling på en generalforsamling og således, at kontingents størrelse meddeles forretningsudvalget inden 3 uger efter vedtagelsen.

6.3.   En afdeling kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra et med-
lem bevilge helt eller delvis fritagelse for betaling af kontingent. Meddeler en afdeling et medlem kontingentfritagelse, skal dette meddeles forretningsudvalget.

6.4.  Opkrævning af medlemskontingenter foretages af hovedafde-
lingen.

6.5.   Repræsentantskabet kan give tilladelse til, at en afdeling selv foretager kontingentopkrævning, og at grundkontingentet derved nedsættes. Tilladelsen kan tilbagekaldes med 6 måneders varsel til den 1. i foreningens regnskabsår. Såfremt en afdeling groft misligholder sine forpligtelser i forbindelse med egen kontingentopkrævning, herunder giver hovedafdelingen eller offentlige myndigheder urigtige oplysninger om antallet eller fordelingen af medlemmer i afdelingen, kan tilladelsen tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning. Denne bestemmelse kan ikke fraviges i en afdelings særlige vedtægter.

6.6.   I tilfælde hvor hovedafdelingen foretager kontingentopkræv-
ningen, udbetales et beløb svarende til afdelingskontingentet til de respektive afdelinger i forhold til antal medlemmer i afdelingen ved halvårlige kontingentafregninger pr. 30. juni og 31. december.

6.7.    A’conto kontingent udbetales på begæring til afdelingerne.

6.8.   Udbetaling af honorar og vederlag el. lign. til afdelingernes trænere, hjælpere m.v. kan administreres af forretningsudval-
get.

 1. DRIFT:

7.1.  Afdelingerne afholder egne driftsudgifter, herunder kontingenter til unioner og forbund, tilmeldelses- og startgebyrer, udgifter til sportslige arrangementer, vedligeholdelse og nyanskaffelser af materialer, afgifter for benyttelse af baneanlæg m.v., ligesom afdelingerne afholder egne anlægsudgifter.

7.2.   Indtægter ved sportslige arrangementer, reklamer, lotterispil, tombola m.v. tilfalder den eller de arrangerende afdelinger.

 1. EKSKLUSION OG KARANTÆNE: 

8.1.   En afdelingsbestyrelse kan beslutte at udelukke et medlem, der ikke betaler sit kontingent rettidigt. Genoptagelse i afdelingen kan ske, når kontingentrestancen er betalt.

8.2.   En afdelingsbestyrelse kan sætte et medlem, som skader fore-
ningens interesser i karantæne.

8.3.   Eksklusion kan efter indstilling fra afdelingens bestyrelse eller fra forretningsudvalget vedtages af generalforsamlingen. Beslutning om eksklusion kræver, at ¾ af de medlemmer, der deltager i den særligt med henblik herpå indkaldte generalforsamling stemmer for forslaget herom.

8.4.   Beslutning om karantæne eller eksklusion kan først træffes ef-
ter det pågældende medlem har haft lejlighed til at udtale sig til henholdsvis afdelingens bestyrelse og generalforsamlingen.

8.5.   En afdelingsbeslutning om karantæne eller eksklusion kan påklages til det nedsatte eksklusionsudvalg, jfr. § 12.

8.6.   Bestemmelserne i nærværende paragraf kan ikke fraviges i en afdelings særlige vedtægter.

 1. UDMELDELSE: 

9.1.   Udmeldelse af en afdeling kan ske ved meddelelse til en af af-
delingsbestyrelsen udpeget kontaktperson. Kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer skal fremgå af såvel klubbladet som af opslag på anlægget.

9.2.   Udmeldelse har virkning fra førstkommende sæsonafslutning.

9.3.    Der ydes ingen kontingentrefusion i forbindelse med en udmel-
delse.

 1. GENERALFORSAMLING: 

10.1.   Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen.

1000.2.   Ordinær generalforsamling i afdelingerne afholdes senest 2
måneder efter regnskabsårets afslutning.

10.3.   Afdelingens bestyrelse indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med bekendtgørelse i klubbladet og på foreningens eller afdelingens hjemmeside samt eventuelt i den lokale avis.

10.4.   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en afde-
lingsbestyrelse finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer i en afdeling – dog mindst 10 medlemmer – fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af, hvilket emne, der ønskes behandlet og i tilfælde af at et medlem ønskes ekskluderet, jfr. § 23.3.

10.5.   Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal dags-ordenen bekendtgøres.

10.6.    Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af forslag til budget, herunder afdelingskon-
  tingent til vedtagelse.
 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af formand i lige år.
 7. Valg af kasserer i ulige år.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Valg af repræsentantskabsmedlem/mer.
 11. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.
 12. Valg af mindst 1 revisor.
 13. Eventuelle udvalg.
 14. Eventuelt.

25.7.   Fremsendte forslag fremlægges til eftersyn hos formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

25.8.   En afdelings medlemmer har på afdelingens generalforsamling stemmeret med hver en stemme. Medlemmer under 16 år afgiver en stemme sammen med en af sine forældre.

25.9.    Der kan afgives stemme ved fuldmagt.

25.10.Medlemmer i restance har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
25.11.  Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilste-
deværende medlemmer.

25.12.  Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt det forlanges af
mindst 3 stemmeberettigede medlemmer eller af dirigenten.

 1. AFDELINGERNES BESTYRELSE: 

26.1.   På de årlige generalforsamlinger i afdelingerne vælges en bestyrelse, der skal bestå af 5, 7 eller 9 medlemmer af afdelingen samt 2 suppleanter, idet dog kun tilstedeværende medlemmer eller fraværende medlemmer, der skriftligt har tilkendegivet, at de vil modtage valg, kan vælges.

26.2.   Formanden og den mindre del af bestyrelsen vælges i lige år, kassereren og den største del i ulige år. Ved nyvalg af den samlede bestyrelse udpeges den mindre del ved lodtrækning.

26.3.   Bestyrelsen fører en protokol over sine møder.

26.4.   Referat fra afdelingernes generalforsamling sendes til forret-
ningsudvalgets sekretær inden 3 uger efter afholdelsen.

26.5.   Afdelingens repræsentantskabsmedlemmer har ret til at deltage i afdelingens bestyrelsesmøder med taleret men uden stemmeret.

 1. TEGNINGSRET: 

27.1.   Afdelingerne tegnes og forpligtes af afdelingsbestyrelsen eller af formanden i forening med yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

27.2.   I anliggender af ordinær karakter tegnes afdelingen af forman-
den alene. Formanden orienterer senest på førstkommende bestyrelsesmøde bestyrelsens øvrige medlemmer om trufne dispositioner.

 1. REGNSKAB OG REVISION: 

28.1.   Afdelingernes regnskabsår omfatter maksimalt 12 måneder og skal være afsluttet indenfor perioden 31. december til 30. juni.

28.2.   Afdelingsregnskaberne revideres af afdelingens revisor/er og fremsendes til forretningsudvalget til orientering inden 3 uger efter afdelingens generalforsamling.

 1. OPHØR: 

29.1.  Til vedtagelse af et forslag om opløsning af afdelingen kræves, at ¾ af samtlige afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede på den generalforsamling, hvor forslaget er til behandling, og at forslaget vedtages med 2/3 flertal.

29.2.   Er ¾ af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på  generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer, indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter den første, og hvor eneste punkt på dagsordenen ud over valg af dirigent er forslaget om opløsning. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

29.3.   Opløses en afdeling, tilfalder dens midler hovedafdelingen, der hensætter opløsningsprovenuet i 5 år til udbetaling til en ny afdeling, der måtte etableres indenfor samme idrætsgren som den opløste. Er en sådan ny afdeling ikke stiftet inden 5 år efter den ophørte afdelings opløsning, overgår ophørsprovenuet til hovedafdelingen.